PRACOVNÁ

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

PREVENTÍVNE A OCHRANNÉ OPATRENIA

Zabezpečujeme pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZDRAVIE & OCHRANA

Národný inšpektorát práce Slovenskej republiky eviduje ročne viac ako 30000 pracovných
úrazov, z toho cca 150 smrteľných a asi 300 ťažkých.

Pracovná zdravotná služba

V dôsledku novely zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť Pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre všetkých zamestnancov. Pracovná zdravotná služba je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Naša spoločnosť Future Facility, s. r. o. je oprávnená vykonávať činnosti Pracovnej zdravotnej služby v rámci viazanej živnosti BTS v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., a to pre kategórie 1. a 2.na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme pre zamestnávateľov potrebné preventívne a ochranné opatrenia v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci našich služieb v tejto oblasti zabezpečujeme najmä:

1. ZÁKLADNÉ SLUŽBY

  • zdravotný dohľad nad zamestnancami,
  • výkon obhliadky priamo na Vašich pracoviskách,
  • vypracovanie auditu pracovných podmienok
  • zabezpečenie hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík,
  • vedenie a uchovávanie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác z hľadiska zdravotných rizík (týka sa kategórie 1 a 2),
  • návrh riešenia na odstránenie nedostatkov,
  • predkladanie zoznamu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
  • konanie voči regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, oznamovanie všetkých informácií súvisiacich so zmenami zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci vrátane tých, ktoré môžu znamenať ohrozenie verejného zdravia.

2. ŠKOLENIE PRVEJ POMOCI

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. Spoločnosť Future Facility, s.r.o. zabezpečuje školenia prvej pomoci a to externou formou.

SANKCIE:

Neplnenie povinností uložených zákonom č. 355/2007 Z. z. na úseku ochrany zdravia pri práci je správnym deliktom na úseku verejného zdravotníctva a príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe vo výške 150 € až 20 tis. € alebo vo výške 2 tis. € až 50 tis. €.
Orgán verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania; pri opakovanom porušení môže pokutu zvýšiť na dvojnásobok.