BOZP

BEZPEČNOSŤ & OCHRANA

ZDRAVIA PRI PRÁCI

Prevenciou je potrebné rozumieť systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia.

PREČO SA ZAOBERAŤ BEZPEČNOSŤOU PRÁCE?

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických,
organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP.

Opatrnosť, nielen z dôvodu prevencie!

Národný inšpektorát práce kontroluje obchodné spoločnosti aj držiteľov živnostenského oprávnenia, ktorí majú zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovené množstvo povinností na úseku BOZP, za ktorých neplnenie ktorých môžu byť uložené sankcie až do výšky 200 tis EUR.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v dnešnom pracovnom živote neoddeliteľná povinnosť a zodpovednosť zamestnávateľa. Úlohy zamestnávateľa v oblasti BOZP musia zabezpečiť buď vedúci zamestnanci / v obmedzenom rozsahu/, alebo externá spoločnosť, ktorá sa zaoberá s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Preto jedna z hlavných úloh zamestnávateľa je zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnú a hygienickú neškodlivú prácu, aby nedošlo k ohrozeniu života. Zlé pracovné podmienky, zlý stav pracovného prostredia

ako aj možné neodstránenie rizík pracovného úrazu môžu negatívne pôsobiť na psychický stav zamestnancov, čím sa znižuje ich celkový pracovný výkon. Pokiaľ sa zistí, že pracovný úraz sa stal na základe neplnenia povinnosti zo strany zamestnávateľa, tak všetky sankcie, či pokuty a z toho vyplývajúce následky znáša samotný zamestnávateľ. Cieľom ponúkanej služby je teda predchádzať prípadným úrazom, či sankciám zo strany štátnych inštitúcií, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia a v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Naša obchodná spoločnosť Future Facility, s.r.o. ponúka obchodným spoločnostiam SLUŽBY BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA, v rámci ktorých vykonávame predovšetkým nasledovné činnosti:

Zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie:

 • úrazových a havarijných rizík
 • zdrojov a príčin pracovných úrazov, iných úrazov a nebezpečných udalostí

 

Vypracovanie dokumentácie v zmysle zákona, v spolupráci so zamestnávateľom:

 • celý systém výchovy a vzdelávania zamestnancov,
 • vnútorné predpisy, pravidlá a pokyny BOZP,
 • vnútropodnikový kontrolný systém BOZP,
 • harmonogram prehliadok a skúšok technických zariadení,
 • systém vedenia dokumentácie BOZP,
 • záznam a príčiny pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení a tým aj ohlásenie a vznik pracovných úrazov,
 • plán preventívnych lekárskych prehliadok,
 • zoznam rizikových prác,
 • vypracovanie zoznamu poskytovaných osob. ochranných pracovných prostriedkov,
 • vypracovanie hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
 • vedenie dokumentácie BOZP (vypracovanie, vedenie a aktualizovanie dokumentácie)

Vykonávanie kontrolnej činnosti:

 • stav pracovísk – komunikácií, objektov, strojov, prostredia a iné,
 • dodržiavanie predpisov, pravidiel a pokynov BOZP,
 • dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania, zákazu prác ženám a mladistvým,
 • dodržiavanie zákazu fajčenia na pracoviskách,
 • kontrola, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
 • dodržiavanie schválených dokumentov – politika BOZP, výchova a vzdelávanie,
 • organizuje a kontroluje plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP
 • starostlivosť o osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • dodržiavanie podmienok odbornej spôsobilosti

 

Výkonná činnosť:

 • školenie zamestnancov podľa zákona,
 • poradenská činnosť pre zástupcov zamestnancov pre BOZP, vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov,
 • účasť na kontrolách vykonávaných zo strany Inšpektorátu práce,
 • spolupráca s komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov, závodnou zdrav. službou,
 • odborná pomoc pri riešení problémov v oblasti BOZP,
 • vykonávanie previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach