PROTIPOŽIARNA

OCHRANA

SLUŽBY & TECHNIKA

Zabezpečíme Vám všetky činnosti súvisiace s ochranou pred požiarmi technikom a špecialistom požiarnej ochrany tak, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a mali minimálne náklady a starosti.

OCHRANA PRED POŽIARMI

Ste právnická osoba, máte viac ako 3 zamestnancov a máte alebo užívate priestor väčší ako 40m2?
Riešite prestavbu, novostavbu alebo máte iný stavebný projekt?

Zo zákona potrebujete riešiť požiarnu ochranu odborníkom!

Zabezpečíme Vám všetky činnosti súvisiace s ochranou pred požiarmi technikom a špecialistom požiarnej ochrany tak, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a mali minimálne náklady a starosti.

Naša spoločnosť Vám ponúka služby TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY a služby ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY.

SLUŽBY ŠPECIALISTU POŽIARNEJ OCHRANY

 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
  • územné konanie
  • stavebné konanie
  • kolaudačné konanie
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru nariadeného Krajským riaditeľstvom HaZZ

SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

 • preventívne protipožiarne prehliadky,
 • dokumentácia ochrany pred požiarmi,
 • školenia o ochrane pred požiarmi všetkých ako aj vedúcich zamestnancov,
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • cvičné požiarne poplachy,
 • ohlasovne požiarov a ich označovanie,
 • oznamovanie požiaru Okresnému Riaditeľstvu HaZZ,
 • časť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru,
 • evidencia všetkých periodických činností (preventívne protipožiarne prehliadky, školenia zamestnancov, odborná príprava protipožiarnych hliadok, kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, kontroly el. zar., kontroly EPS, kontroly SHZ),
 • označovanie pracoviska zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany,
 • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby.